🔺 جلسه هماهنگی و هم اندیشی دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با معاونت‌های توسعه و درمان در دفتر ریاست دانشکده تشکیل شد

◀️ اسلامعلی مولوی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی، خانم دکتر سمائی معاون درمان و مهندس نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست و همچنین کارشناسان این معاونت‌ها در این نشست حضور داشتند

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران