🔺 اولین کمیته ترویج زایمان طبیعی دانشکده به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده، دکتر عظیمی و دکتر سمائی معاونین بهداشت و درمان و همچنین متخصصین زنان و بیهوشی و سایر اعضاء در ستاد دانشکده تشکیل گردید.

💠 به گزارش وبدا-اسدآباد، این جلسه با هدف شاخص سزارین نخست زا در سال ۱۴۰۰ برگزار شد و در این جلسه؛ مقایسه و تحلیل آمار موالید و همچنین سزارین نخست زا از سال ۱۳۹۵ توسط کارشناس مادران معاونت درمان انجام شد.

💠 در ادامه به بیان راه کارهایی در خصوص موانع انجام زایمان بی درد و همچنین راه کارهایی جهت دستیابی به اهداف تعیین شده از طرف وزارت متبوع توسط حاضرین صورت پذیرفت.

 

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران