🔰 با حضور پزشک قانونی شهرستان در دفتر ریاست دانشکده، جلسه هماهنگی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با پزشکی قانونی شهرستان به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده تشکیل شد

◀️ دکتر عاطفه سمائی معاون درمان، مرتضی جعفری رئیس اداره تشخیصی درمانی معاونت درمان و مسئول پزشکی قانونی شهرستان در این جلسه حضور داشتند

💠 در این نشست، مباحثی در خصوص تعریف فرآیندهای اجرایی برنامه داد پزشک و بررسی راه‌های ایجاد هماهنگی بین بخشی مطرح گردید

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران