شنبه 24 مهر 1400 | Saturday 16 October 2021

🔰 بازدید مهندس مجتبی نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست به اتفاق کامران تشکینی مدیر حراست و مهندس یوسفیان مسئول دفتر فنی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد مراحل ساخت و روند پیشرفت کار پروژه ملی ساخت دانشکده پرستاری