شنبه 24 مهر 1400 | Saturday 16 October 2021

🔰 اولین کمیته دانشگاهی پیشگیری، تشخیص زود هنگام و درمان عفونت قارچی موکور مایکوزیس به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد تشکیل شد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، دکتر سجاد حیدری و دکتر الهام عظیمی معاونین درمان و بهداشت، دکتر ساحل قبادی مدیر غذا و دارو و همچنین متخصصین داخلی و گوش و حلق و بینی، اعضای هیئت علمی و مسئول امور پرستاری معاونت درمان دانشکده در این جلسه حضور داشتند.

🔶 این نشست تخصصی در راستای بررسی و اجرای دستورالعمل وزارت متبوع در خصوص تشکیل تیم "پیشگیری، تشخیص زود هنگام و درمان عفونت قارچی موکور مایکوزیس" با تأکید بر شناسایی زود هنگام بیماران، آموزش کادر درمان، ثبت دقیق موارد احتمالی بروز، ارزیابی بیماران در معرض ابتلا، نحوه ارجاع و فالو آپ بیماران و درمان برگزار شد.