توسط دکتر یوسفی انجام شد؛

بازدید و سرکشی از بخش‌های مختلف بیمارستان حضرت قائم(عج) و بررسی امکانات موجود