همکاران ارجمند

جناب آقای وحید محمودی
و
سرکار خانم مریم اسدی

بدینوسیله ابلاغ حکم بازنشستگی شما را بحضورتان تبریک عرض نموده و از خداوند منان برایتان در تمام مراحل زندگی موفقیت و بهروزی آرزومندیم.


روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد