دومین جلسه از مراسم پرفیض قرائت زیارت عاشورا در ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با حضور کارکنان و مسئولین برگزار شد.