به گزارش وبدا-اسدآباد، بازدید مشترک مدیریت پسماند عفونی مراکز درمانی سطح شهرستان انجام شد.

این بازدید با هدف سازماندهی زباله‌های عفونی تولیده شده در این مراکز که با حضور ریاست اداره محیط زیست، نماینده فرمانداری، بهرامی، نماینده نظام پزشکی شهرستان، خانم مسعودی، امید بشیری کارشناس نظارت بر درمان معاونت درمان و رحیمی کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی صورت پذیرفت.

این بازدید از مطب پزشکان، دندانپزشکان و آزمایشگاه‌های خصوصی سطح شهر انجام شد که طی این بازدید بر اهمیت و ضرورت جمع آواری و بی‌خطرسازی صحیح زباله‌های عفونی تاکید شد.