به گزارش وبدا-اسدآباد، ویزیت رایگان مامایی از طرف کانون بسیج جامعه پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و به همت امور مامایی دانشکده، خانم جمشیدی و واحد مامایی مرکز سلامت شماره ۳ شهری، خانم مهرابی و مراقب سلامت، خانم خدابندلو در مرکز جامع سلامت شماره ۳ شهری انجام گرفت.

در این ویزیت رایگان افراد گروه هدف که از هفته گذشته با جلسات مشاوره‌ای که توسط کارشناس مامایی، خانم جمشیدی برگزار شده بود؛ در محله پشت بیمارستان امیر المومنین(ع) شناسایی و امروز اقدامات نمونه‌گیری و تجویز دارو جهت مراجعین انجام شد.

 

* ویزیت انجام شده به تعداد ۸۰ نفر شامل؛

- نمونه پاپ اسمیر ۵۰ مورد

- مشاوره ۱۰ مورد

- تجویز دارو ۲۰ مورد