سومین جلسه از مراسم پرفیض قرائت زیارت عاشورا در ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با حضور ریاست محترم دانشکده، معاونین محترم توسعه و درمان و کارکنان، برگزار گردید.