توسط دکتر پورهاشمی مشاور وزیر بهداشت در پروژه‌های بهداشتی انجام شد؛

جلسه بررسی اعتبارات تفاهم‌نامه بهداشتی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور دکتر حیدری و دکتر نظری‌پویا معاونین توسعه و بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و مهندس علی شهبازی سرپرست اداره پشتیبانی و رفاهی دانشکده