بازدید سرزده دکتر شفیقیان معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد باتفاق تشکینی مدیر حراست و مرتضی جعفری رئیس اداره امور تشخیصی و درمانی دانشکده از ایستگاه‌های صلواتی اربعین شهرستان اسدآباد

 در این بازدیدها بر روند فعالیت و وضعیت بهداشتی این ایستگاه‌ها نظارت شد

 

 

 

 

بازدید سرزده دکتر شفیقیان معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد باتفاق تشکینی مدیر حراست و مرتضی جعفری رئیس اداره امور تشخیصی و درمانی دانشکده از ایستگاه‌های صلواتی اربعین فوریت‌های پزشکی مجتمع پاسارگاد

 در این بازدیدها بر روند فعالیت و کنترل تجهیزات این کدهای ماموریت نظارت شد

 

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران