✅ بیست و سومین جلسه هیئت رئیسه دانشکده با حضور اعضاء و به ریاست دکتر یوسفی در حوزه ریاست دانشکده برگزار گردید.